Splošni pogoji poslovanja spletne platforme, trgovine in akademije MANAGERKA.SI – managerka.si/svetovanje / shop.managerka.si / akademija.managerka.si

V povezavi z obiskano spletno platformo managerka.si/svetovanje, trgovino shop.managerka.si in spletno akademijo akademija.managerka.si ter nakupom izdelkov in storitev na teh spletnih mestih, veljajo naslednji splošni pogoji poslovanja:

Prodajalec oziroma ponudnik storitev:

SCC proizvodnja, trgovina in zastopstva, d.o.o.
Blatnica 16
1236 Trzin
Matična številka: 5370230000
Davčna številka: SI 17268877

Email: info@managerka.si

Družba SCC proizvodnja, trgovina in zastopstva, d.o.o. je bil dne 15.05.1990 vpisana v sodni register pri registrskem organu AJPES, izpostava Ljubljana kot družba z omejeno odgovornostjo z vložno številko SRG 10673900

Družba je zavezana k plačilu davka na dodano vrednost (DDV), pri čemer je pri produktih in storitvah, ki so na voljo na zadevnih spletnih mestih družbe, davek na dodano vrednost že vštet znesek cene posameznega produkta oziroma storitve.

Uvodne definicije pojmov

 • AKADEMIJA MANAGERKA (v nadaljevanju: akademija) pomeni del spletne trgovine na povezavi managerka.si skupaj s pripadajočimi podomenami, na kateri so na voljo digitalne vsebine in druge morebitne storitve, ki jih zagotavlja družba skupaj s svojimi partnerji, pri čemer gre v teh primerih za nepretrgano dobavo digitalnih vsebin, ki so kupcu oglaševane v ponudbi nadpisanega spletnega mesta oz. v članskih paketih,

 • digitalna vsebina so podatki, ki nastanejo in so dobavljeni v digitalni obliki preko spletne trgovine oziroma njenih delov (t.j. platforme za svetovanje oz. platforme, ki je povezana z akademijo) pri čemer gre po večini za spletne knjige, spletne priročnike, video vsebine in druge tovrstne vsebine,

 • digitalna storitev pomeni storitev, ki kupcu omogoča ustvarjanje, obdelavo ali hrambo podatkov v digitalni obliki ali dostop do njih, ali storitev, ki omogoča izmenjavo podatkov v digitalni obliki ali katero koli drugo obliko interakcije s temi podatki, ki jih naložijo ali ustvarijo potrošnik ali drugi uporabniki te storitve v povezavi s spletno trgovino oziroma njenimi deli (t.j. v povezavi z platformo za svetovanje oz. platformo, ki je povezana z akademijo),

 • SCC proizvodnja, trgovina in zastopstva, d.o.o. (v nadaljevanju: družba): je razvijalka in ponudnica spletne platforme managerka.si/svetovanje, spletne trgovine shop.managerka.si in spletne akademije akademija.managerka.si (v nadaljevanju: spletna trgovina) in prodajalka povezanih izdelkov ter storitev, ki so navedeni na različnih delih spletne trgovine.

 • Splošni pogoji poslovanja spletne platforme, trgovine in akademije MANAGERKA.SI managerka.si/svetovanje / shop.managerka.si / akademija.managerka.si (v nadaljevanju: Splošni pogoji): s temi Splošnimi pogoji družba ureja sklepanje pogodb na daljavo s potrošniki prek svetovnega spleta, kar skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov, Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu in Zakonom o elektronskih komunikacijah, Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami, ter drugimi zakonskimi ter podzakonskimi akti predstavlja storitev informacijske družbe, ter terja, da družba potrošniku nudi tu zajete informacije. Zadnja različica teh Splošnih pogojev je trajno objavljena na povezavi: https://shop.managerka.si/splosni-pogoji-poslovanja/,

 • obiskovalec spletne trgovine (v nadaljevanju: uporabnik oziroma obiskovalec): je oseba, ki je obiskala oziroma navigira po spletni trgovini in njenih podstraneh,

 • nakup sklenitev pogodbe na daljavo za nakup izbranih izdelkov preko oddaje spletnega naročila, po objavljeni ceni in v skladu s pogoji ter določili Splošnih pogojev, ki veljajo v času oddaje naročila,

 • potrošnik skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov je potrošnik fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti,

 • kupec je uporabnik, ki je na spletni trgovini uspešno opravil nakup. V kolikor kupec ne ustreza definiciji potrošnika (npr. nakup na spletni trgovini opravi pravna oseba), družba takemu kupcu ni dolžna nuditi tistih jamstev, ki jih skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov te Splošni pogoji podeljujejo potrošnikom. V takih primerih si družba pridržuje pravico, da po opravljenem nakupu obvesti kupca, ki ni potrošnik o tem, kateri deli teh Splošnih pogojev veljajo oziroma urejajo njuno razmerje,

 • izdelek / storitev / produkt / blago je vsako blago ali storitev (npr. svetovanje), vključno digitalnimi storitvami in digitalno vsebino (npr. e-knjigo), ki je na voljo na spletni trgovini.

 • resni izpadi delovanja so izpadi, ki imajo za posledico nedelovanje spletne trgovine in akademije ter povezanih podomen v skupnem obsegu 10% mesečnih ur (t.j. izpadi, ki povzročijo nedelovanje v višini 73 ur na mesec),

 • Zakon o varstvu potrošnikov oziroma ZVPot-1 pomeni Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 130/22) skupaj z morebitnimi kasnejšimi posodobitvami.

Veljavnost teh Splošnih pogojev in jezik poslovanja

Te Splošni pogoji predstavljajo pogodbo med družbo in kupcem, ki jo kupec v zvezi z izbranimi izdelki z družbo sklene na podstrani svoje košarice v trenutku, ko klikne na gumb »Kupi sedaj« oziroma primerljiv gumb za nakup izdelka oziroma oddajo naročila za storitev na zadnjem koraku nakupa, kot je natančneje opisano v nadaljevanju tega dokumenta.

Kupce vljudno naprošamo, da si skrbno preberejo tu zajeta določila pred izvedbo vsakršnega nakupa v spletni trgovini.

Kupca vselej zavezuje le zadnja različica teh Splošnih pogojev, ki je veljavna v trenutku nakupa in je bila kot taka vselej dostopna na povezavi https://shop.managerka.si/splosni-pogoji-poslovanja/. Že opravljeni nakupi se bodo vedno presojali v skladu s Splošnimi pogoji, ki so veljali v času posameznega nakupa.

V kolikor pride do konflikta med določili teh Splošnih pogojev in drugih morebitnih pravilnikov družbe, se uporabijo določila, ki so specialnejša glede na predmet urejanja.

V kolikor pristojno sodišče ali drug pristojni organ odloči, da je katera koli določba teh Splošnih pogojev nična ali kako drugače neizvršljiva, ostanejo preostala določila teh Splošnih pogojev v veljavi, v kolikor je to mogoče.

Nobeno določilo v teh Splošnih pogojih ne ustvarja odnosa zastopanja ali partnerstva med družbo in uporabnikom oziroma kupcem.

Vsebine spletne trgovine so potrošnikom na voljo v slovenskem jeziku, pri čemer v tem jeziku družba vrši tudi svoje poslovanje in sklepanje pogodb.

 

Te Splošni pogoji ne urejajo varstva osebnih podatkov ter rabe piškotkov v zvezi s spletno trgovino, ter ne ponujajo informacij po 13. členu Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR), pač pa je to področje opredeljeno v Splošnih informacijah o varstvu osebnih podatkov, ki so objavljene na povezavi: https://shop.managerka.si/politika-zasebnosti/.

 

Spremembe teh Splošnih pogojev

Ob implementaciji dodatnih storitev in tehnologij, ob nastopu novih okoliščin in v vseh morebitnih drugih primerih, ki k temu botrujejo, si družba pridržuje pravico, da te Splošne pogoje spremeni. V kolikor bodo te Splošni pogoji spremenjeni, bo družba naredila vse kar je v njeni moči, da uporabnike oziroma kupce o tem obvesti preko običajnih elektronskih komunikacijskih kanalov (npr. elektronsko sporočilo, ki je poslano na elektronski naslov uporabnika oziroma kupca), oziroma s pomočjo obvestila, ki bo objavljeno na spletni trgovini.

Objava nadpisanega obvestila in dejstvo, da je kupec kliknil na gumb »Oddajte naročilo« (oziroma primerljiv gumb za zaključek nakupa) ter s tem oddal novo naročilo po spremembi teh Splošnih pogojev, predstavljajo kupčevo soglasje k zadevni spremembi teh Splošnih pogojev.

V kolikor se kupec ne strinja s spremembo teh Splošnih pogojev je dolžan družbo o tem obvestiti najkasneje do oddaje novega naročila po spremenjenih Splošnih pogojih, pri čemer ima družba v takih primerih pravico, da zavrne poslovanje s takim kupcem oziroma odstopi od sklenjene pogodbe v odstopnem roku, ki je pred tem usklajen s kupcem.

Na podstrani https://shop.managerka.si/splosni-pogoji-poslovanja/ spletne trgovine bodo sicer vedno objavljeni zgolj tisti Splošni pogoji, ki so takrat v veljavi.

 

V teh Splošnih pogojih zajete »Obvezne informacije, ki jih družba zagotavlja potrošnikom pred nakupom izdelkov na daljavo« tvorijo sestavni del pogodbe med družbo in kupcem, ki se lahko kot tak naknadno (t.j. po opravljenem nakupu) spremeni le z izrecnim soglasjem obeh pogodbenih strank.

 

Hramba in dostop do besedila teh Splošnih pogojev

Družba trajno hrani to (zadnjo) in pretekle različice teh Splošnih pogojev. Vsak kupec lahko kadarkoli od družbe zahteva, da mu ta posreduje tiste Splošne pogoje, ki so veljali ob njegovem nakupu. Le te mu družba posreduje brezplačno na trajnem nosilcu, zadevni Splošni pogoji pa predstavljajo veljavno pogodbo med kupcem in družbo.

V nadpisanem primeru se lahko kadarkoli obrnete na družbo tako, da v zvezi s tem pošljete:

– elektronsko sporočilo na naslov: info@managerka.si

– ali fizično zahtevo na naslov:

SCC proizvodnja, trgovina in zastopstva, d.o.o.
Blatnica 16
1236 Trzin

 

Odgovornost za delovanje spletne trgovine

Družba se trudi zagotavljati, da sta dostop oziroma uporaba spletne trgovine preko običajnih komunikacijskih sredstev na voljo vsem uporabnikom v neprekinjeni, nemoteni in varni obliki, vendar to lahko ovirajo številni dejavniki, na katere družba ne mora vplivati.

Družba posledično uporabnikom spletne trgovine ne odgovarja v zvezi z zadržanim delovanjem spletne trgovine in morebitno nezmožnostjo dostopanja do pripadajočih vsebin in izdelkov, ki so ponujeni na spletni trgovini, ter glede prenesenih podatkov, fotografij, video in avdio vsebin ter drugih objavljenih vsebin, na kar uporabnik pristane z uporabo spletne trgovine.

 

Dovoljeni in resni izpadi delovanja spletne trgovine in njenih delov

Družba si v primeru resnih izpadov delovanja spletne trgovine pridržuje pravico do preklica vseh naročil, ki so bila izvedena v času delnega ali popolnega nedelovanja spletne trgovine, pri čemer bo družba v takih primerih vselej obvestila vse uporabnike, ki so svoja naročila takrat veljavno oddali o tem, in se z njimi posamično dogovorila o morebitnem vračilu kupnine oziroma dostavi izdelkov.

V primeru resnega izpada delovanja, ki vpliva na dostopnost zakupljenih vsebin oz. na možnost resnih motenj dostopanja do akademije in njenih digitalnih vsebin (t.j. na delovanje zadevnih delov spletne trgovine in akademije, ki so povezani z zakupljenimi spletnimi vsebinami posameznega paketa), bo družba vpletenim kupcem (t.j. članom) nudila kompenzacijo v smislu vračila kupnine v sorazmernem delu resnega izpada delovanja.

Družba dostopanje do spletne trgovine s strani uporabnikov omogoča z komunikacijskimi sredstvi in na brezplačni osnovi v delu, ki se nanaša na nakup fizičnih izdelkov in na plačljivi osnovi v delu, ki se nanaša na nakup digitalnih vsebin oz. članstva v akademiji, pri čemer je uporaba in dostopanje do spletne trgovine lahko povezana s stroški, ki so zunaj vpliva družbe (npr. strošek elektrike, plačilo internetnega priključka, plačilo prenosa mobilnih podatkov operaterju, ipd.).

Pristojno sodišče lahko družbi naloži ustavitev ali preprečitev kršitve, ki bi jo na spletni trgovini izvajal uporabnik, oziroma odstranitev nezakonitih vsebin ali onemogočanje dostopa do njih zaradi odkrivanja in preprečevanja kaznivih dejanj, varstva zasebnosti, varovanja tajnih podatkov in poslovne tajnosti. Takšen predlog lahko sodišču v javnem interesu posredujejo tudi za nadzor pristojni upravni organi, skladno s področno zakonodajo, družba pa bo v vseh takih primerih in v kolikor to ne bo v neskladju z odredbo oziroma veljavnimi predpisi, o tem obvestila zadevnega uporabnika preko elektronske pošte. V kolikor bi tak ukrep povzročil izpad spletne trgovine ali dostopa do vsebin, se takšen izpad ne bo štel v kvoto resnih izpadov delovanja.

Varnost uporabljenih tehničnih in komunikacijskih sredstev, omrežja, uporabljenega elektronskega predala, oziroma naslova, gesel in uporabniškega računa, je odgovornost posameznega uporabnika oziroma kupca.

 

Pogoji članstva v “AKADEMIJI MANAGERKA” oz. nakup digitalnih vsebin

Ta del Splošnih pogojev ureja članstvo in plačilo članarine za članstvo v akademiji in uporabo pripadajočega dela spletne trgovine oz. neposredne nakupe digitalnih vsebin akademije.

Ne glede na druga nadpisana določila teh Splošnih pogojev (t.j. določila iz drugih razdelkov), se glede nakupa članarine za akademijo oz. glede uporabe tega dela spletne trgovine uporabljajo določila iz tega razdelka, ki so lahko specialnejša ter celo v nasprotju z drugimi določili teh Splošnih pogojev, saj lahko takšno urejanje zahteva zakon.

V primeru neskladij oziroma dvoma velja pravilo, da se vsakršno neskladje določil teh Splošnih pogojev vselej razlaga glede na pomen, ki izhaja zadevnega zakona oziroma tako, da gre razlaga potrošniku v korist.

Če določil tega dela Splošnih pogojev ne sprejmete (t.j. ne potrdite strinjanja s splošnimi pogoji ob oddaji naročila/registraciji uporabniškega računa za uporabo akademije), ne boste mogli postati član akademije in dostopati do digitalnih vsebin izbranega paketa. Prav tako ne boste mogli registrirati računa in drugače uporabljati tega dela spletne trgovine (t.j. akademije).

Z oddajo naročila za plačilo članarine za članstvo v akademiji, je posledično med kupcem in družbo sklenjena pogodba o dobavi digitalnih vsebin oziroma digitalnih storitev, s katero se družba zaveže, da bo proti plačilu kupcu dobavljala digitalne vsebine oziroma storitve akademije, kot so te natančneje opredeljene in specificirane v opisu posameznega članskega paketa v času oddaje naročila.

Ta del Splošnih pogojev ter vsebino posameznega paketa članarine lahko spremenimo na način, ki ne bo bistveno zmanjšal vaših pravic in ugodnosti, ki vam pripadajo na podlagi naročenega paketa.

Pred oddajo novega naročila/podaljšanjem članarine za posamezni paket vas naprošamo, da pregledate to stran in se seznanite z vsemi spremembami, ki smo jih morda v vmesnem času uvedli.

 

Lastnosti članskih paketov in digitalnih vsebin ter dostopa do funkcionalnosti platforme v okviru članstva

V izbranem paketu bo vselej navedeno, katere digitalne vsebine, v kakšnem obsegu in koliko časa bodo vsebine kupcu na voljo.

Paketi članstva lahko vključujejo “članstvo za nedoločen čas” oziroma “članstva za določen čas” (t.j. pridobitev članstva, ki se oziroma se ne obnovi samodejno, ko mine zadnji dan zakupljenega članstva).

Družba se zaveže, da bo zadevne digitalne vsebine naročenega paketa dobavljala vsaj v periodi dve vsebini na leto, pri čemer se šteje, da čas dobave digitalne vsebine ni bistvena okoliščina zaradi katere se sklepa članstvo v skladu z določili teh Splošnih pogojev.

Dogovorjen obsega delovanja in sprejemljiva raven rednih ter resnih izpadov delovanja je opredeljena v poglavju “Dovoljeni in resni izpadi delovanja spletne trgovine in njenih delov teh Splošnih pogojev.

 

Postopek nakupa članstva in dobave digitalnih vsebin

Po uspešno ustvarjenem uporabniškem računu, izboru paketa članstva v akademiji in prejemu plačila za izbrani paket, bo družba kupcu na njegov elektronski naslov poslala dostopno povezavo do akademije.

Z dostopnim geslom in potrjenim uporabniškim računom bodo kupcu na platformi akademije na voljo digitalne vsebina iz izbranega paketa.

V koliko je kupec ob plačilu članarine izbral to opcijo, bo podaljšanje članstva (t.j. dobave digitalnih vsebin) izvedeno samodejno tako, da bo kupčeva posredovana bančna kartica oz. PayPal račun avtomatično bremenjena v višini kupnine za izbrani paket.

Kupec, ki ne želi podaljšati članarine, lahko od članstva odstopi v 5 dneh od dneva, ko se mu je članarina samodejno podaljša (t.j. od dneva, ko mu je bil v zvezi s tem samodejno bremenjen bančni račun) tako, da družbo o tem obvesti preko elektronskega naslova oz. kontaktnega obrazca.

V primeru plačila z neposrednim nakazilom (t.j. po predračunu) se podaljšanje ne bo opravilo samodejno, pač pa bo družba članstvo kupcu dodelila takrat, ko bo prejela plačilo članarine za izbrani paket.

 

Informacije o združljivosti in interoperabilnosti digitalnih vsebin

Digitalne vsebine so združljive z operacijskimi sistemi Microsoft in MacOS ter vsemi drugimi napravami, ki podpirajo odpiranje in branje .pdf, word in excel dokumentov.

Za koriščenje digitalnih vsebin kupec potrebuje omrežno povezavo za prenos oziroma kontinuirano predvajanje digitalne vsebine ter vso običajno strojno opremo in programsko opremo (npr. brskalnik Chrome oz. Safari), ki podpira branje .pdf dokumentov oziroma predvajanje video posnetkov.

 

Pridobitev omejene licence za uporabo digitalnih vsebin

S plačilom članarine za članstvo v akademiji oz. izvedenim plačilom v zvezi z podaljšanjem članarine oz. z neposrednim nakupom digitalne vsebine na spletni trgovini, kupec potrjuje in se strinja s tem, da so vse tako prejete digitalne vsebine last družbe ali njenih ponudnikov vsebin in kot takšne zaščiten z avtorskimi pravicami in morebitnimi drugimi predpisi o avtorski in intelektualni lastnini, ki se z nakupom/pridobljenim dostopom v celoti ne prenesejo na kupca.

Kupec z plačilom članarine / nakupom digitalnih vsebin pridobi geografsko (za območje Slovenije), časovno omejeno (odvisno od dostopnih upravičenj naročenega paketa oz. posameznih licenčnih pogojev e-knjige/priročnika) in neprenosljivo pravico do uporabe avtorskih del za lastne nekomercialne namene.

Razen v primerih, ki so izrecno določeni v teh Splošnih pogojih, pomeni vsaka nedovoljena kopija ali uporaba kateregakoli dela digitalne vsebine ali spletne trgovine kršitev avtorskih pravic družbe in njenih partnerjev. Posledično lahko družba oziroma njeni partnerji po lastni presoji uveljavlja vse druge razpoložljive pravice ali pravna sredstva v povezavi s takšno kršitvijo avtorskih pravic.

Kupec v zvezi z nakupom oziroma pridobljenim dostopom do digitalnih vsebin prav tako jamči družbi:

 • da se zaveda, da z nakupom članarine in pridobitvijo dostopa do nepretrgane dobave in dostopa do digitalnih vsebin oz. katerih koli drugih vsebin na spletni trgovini, s tem ne pridobi pravice pravice, da bi katere koli takšne vsebine oziroma njihove slike, besedila, datoteke ali druge podatke vključeval ali kako drugače reproduciral v kontekstu novih izpeljanih del, kopiral, prodajal, hranil ali posredoval kateri koli drugi osebi, zunaj zakonsko dopustnih izjem, ki jih dovoljuje vsakokrat veljavni zakon, ki ureja avtorsko in sorodne pravice,

 • ne bo poskušal zaobiti ali spremeniti nobenih metod zaščite katere koli prejete digitalne vsebine in ne bo spodbujal ali pomagali nobeni drugi osebi pri tovrstnem početju.

Kupec se posledično zaveda, da razen v kontekstu tu (oz. v zadevnem zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah) navedenih izjem, mu z nakupom članarine oz. posamezne digitalne vsebine oz. s prejemom dostopa do akademije niso podeljene nobene druge pravice ali licence, avtorske pravice ali blagovne znamke v zvezi s platformo ali digitalnimi vsebinami, družba pa si pridržuje vse pravice, ki niso izrecno podeljene na podlagi teh Splošnih pogojev ali zadevnega zakona oziroma niso nujne za kupčevo zasebno in nekomercialno rabo zadevnih avtorskih del.

Kupec katere koli digitalne vsebine oz. povezane programske opreme ne sme kopirati, razmnoževati, prenašati ali do nje dostopati na drugačen način, kot je izrecno dovoljen s temi Splošnimi pogoji, je ponovno licencirati, v zvezi z njo izvajati povratnega inženiringa, jo dekompilirati, razstavljati, prevajati, objavljati, prenašati, distribuirati, prikazovati, redistribuirati, spreminjati, iz nje ustvarjati izvedenih del, zajemati ali shranjevati na fizične nosilce, je tržiti, dajati v najem, prodajati, dajati v zakup, podlicencirati ali sodelovati pri kakršni koli njeni prodaji, v kolikor se nadpisane dejavnosti ne izvajajo znotraj dovoljenih izjem zakona, ki ureja avtorsko pravico (t.j. v kolikor ne gre za zasebno / nekomercialno uporabo ali drugo zakonsko dovoljeno obliko uporabe avtorskih del).

 

Neskladnost digitalnih vsebin

Družba je odgovorna za morebitno neskladnost (t.j. dejstvo, da digitalna vsebina nima objektivnih oziroma subjektivnih lastnosti) v skladu s 110., 111., 112., 113. in 114. členom Zakona o varstvu potrošnikov:

 • v primeru enkratno dobavljivih digitalnih vsebin (npr. spletne knjige, priročniki, ipd.): v kolikor je takšna neskladnost obstajala v času dobave vsebine in se je pokazala v 2 letih od dobave digitalne vsebine ali digitalne storitve

 • v primeru nepretrgano dobavljive digitalne vsebine (npr. dostop do portala, video vsebin, ipd.): ki je nastala ali se pokazala v obdobju, v katerem je bilo treba v skladu s temi Splošnimi pogoji oziroma zadevno ponudbo (paketom članstva) dobaviti digitalne vsebine ali digitalne storitve.

 

Odstop od pogodbe glede nakupa članstva oziroma digitalnih vsebin

Kupec lahko zahteva sorazmerno znižanje kupnine v povezavi s kupljeno digitalno storitvijo oz. digitalno vsebino oziroma odstopi od pogodbe, v kolikor je v zvezi z neskladnostjo obvestil družbo in družba zadevne neskladnosti ni izpolnila, kot to narekujejo členi 118, 119. in 120. Zakona o varstvu potrošnikov.

Ne glede na nadpisano, lahko kupec odstopi od pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve le, če neskladnost ni neznatna. Dokazno breme glede tega, ali je neskladnost neznatna, nosi družba.

Vrednost sorazmernega znižanja kupnine je sorazmerna zmanjšanju vrednosti digitalne vsebine ali digitalne storitve, dobavljene kupcu, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo digitalna vsebina ali digitalna storitev imela, če bi bila skladna.

Kot je navedeno v Zakonu o varstvu potrošnikov oziroma v teh Splošnih pogojih, se kupnina zniža za obdobje, ko skladnost digitalne vsebine ali digitalne storitve ni bila zagotovljena.

Kupec uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve z izjavo, s katero obvesti družba, da odstopa od te pogodbe.

Glede drugih določil, povezanih z vračilom kupnine in obstojem stvarnih napak ter obveščanja, se smiselno uporabljajo druga poglavja teh Splošnih pogojev, ki sicer veljajo za fizične izdelke oziroma zadevna določila Zakona o varstvu potrošnikov.

Če kupec odstopi od pogodbe o enkratni dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve (npr. e-knjige, priročnika), družba kupecu vrne vsa opravljena plačila v skladu s pogodbo o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve.

Ne glede na prejšnji odstavek družba v primeru nakupa članstva v akademiji (t.j. nepretrgane dobave digitalnih vsebin) in v kolikor je družba nekaj časa zagotavljala skladnost teh digitalnih vsebine ali digitalnih storitve kupcu (t.j. v kolikor je imel kupec nekaj časa omogočen dostop do vsebin akademije, ki so bile skladne s ponudbo/oglaševanim paketom in temi Splošnimi pogoji), kupcu vrne le sorazmerni del plačane kupnine, ki ustreza obdobju, ko skladnost digitalne vsebine ali digitalne storitve ni bila zagotovljena (npr. razlika med obdobjem od nakupa do odstopa in obdobjem od nakupa do izteka paketa).

Družba v primeru iz prejšnjega odstavka kupcu vrne tudi morebitni del kupnine, ki ga je kupec plačal vnaprej (npr. presežek od mesečne članarine), za obdobje pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve, ki bi ostalo, če kupec ne bi odstopil od pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve.

Kupec, ki ne želi podaljšati članarine, lahko od plačila članarine vedno odstopi v 5 dneh od dneva, ko se mu je članarina samodejno podaljša (t.j. od dneva, ko mu je bil v zvezi s tem samodejno bremenjen bančni račun) tako, da družbo o tem obvesti preko elektronskega naslova oz. kontaktnega obrazca.

 

Uporaba spletne trgovine s strani mladoletnikov in oseb z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo

Obiskovalec ob obisku, navigaciji ter izvedbi nakupa na spletni trgovini družbi vselej jamči, da je star najmanj 18 let ter da premore ustrezno poslovno sposobnost za sklenitev pogodbe.

Družba ne sprejema naročil oseb, ki so mlajše od 18 let oziroma oseb z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo. Vse take osebe morajo pred navigacijo po spletni trgovini, potrditvijo namestitve piškotkov, izvedbo nakupa oziroma drugo interakcijo, nemudoma zapustiti spletno trgovino.

Postopek izvedbe nakupa na spletni trgovini je bil ustvarjen ob upoštevanju načela minimizacije osebnih podatkov. Družba posledično ne zbira niti letnic rojstva uporabnikov, niti podatka o tem, ali ima uporabnik oziroma kupec polno poslovno sposobnost za izvedbo nakupa na spletni trgovini.

Družba posledično zavestno ne ponuja izdelkov iz ponudbe spletne trgovine mladoletnim osebam oziroma osebam z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo, in zavestno ne obdeluje nobenih osebnih podatkov povezanih z njimi, ter ne ponuja prostega dostopa do izdelkov, ki bi lahko bili škodljivi za otroke.

V kolikor bo družba sama naknadno ugotovila, da obdeluje osebne podatke mladoletne osebe oziroma osebe z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo brez privolitve starša ali skrbnika, bo naredila vse, kar je potrebno, da se vsi posredovani osebni podatki takih oseb izbrišejo, morebitne sklenjene pogodbe pa razdrejo.

Če starši ali skrbniki mladoletne osebe oziroma osebe z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo ugotovijo, da njihov otrok oziroma varovanec uporablja spletno trgovino, oziroma ugotovijo, da je takšna oseba z družbo kljub zgoraj navedeni prepovedi uporabe opravila nakup, lahko to sporočijo družbi na naslovu info@managerka.si, družba pa bo odstopila od sklenjene pogodbe in izbrisala vse osebne podatke take osebe. V takih primerih se smiselno uporablja poglavje »Odstop od pogodbe s strani družbe« oziroma poglavje »Odstop od pogodbe« teh Splošnih pogojev.

Družba ne bo zavestno komunicirala oziroma oglaševala posameznikom, glede katerih ji je bilo sporočeno, oziroma je družba sama ugotovila, da so mlajši od 18 let, oziroma, da imajo omejeno ali odvzeto poslovno sposobnost.

 

Potek nakupa na spletni trgovini (tehnični postopki za sklenitev pogodbe)

Uporabnik nakup na spletni trgovini izvede tako da, z uporabo komunikacijskega sredstva izvrši spodaj opisane korake:

 • navigacija do spletne trgovine preko brskalnika, ki ga uporabnik odpre na lastni napravi;

 • iskanje in ogled izdelkov v ponudbi spletne trgovine;

 • ogled posameznega izdelka s klikom na sliko izdelka ter izbor količine za nakup;

 • dodajanje izbranega izdelka v košarico s klikom na gumb »Dodaj v košarico«;

 • s klikom na podobo košarice v zgornjem desnem kotu in na gumb »Prikaži košarico« sledi prehod na predzadnji oziroma zadnji korak zaključka nakupa. Na tem mestu se vrši pregled dodanih izdelkov in spreminjanje njihovih količin, pregled skupne cene z DDV in stroškov pošiljanja pod postavko »Znesek«. Na tem mestu je prav tako mogoče vnesti promocijske kupone in kode;

 • s klikom na gumb »Nadaljuje na blagajno« mora kupec na podstrani »Plačilo« izbrati način/ponudnika dostave, naslov za dostavo, vnesti zahtevane podatke za dostavo in druge podatke za izvedbo plačila. Podstran »Plačilo« predstavlja zadnji nakupni korak in je namenjena pregledu sestave celotnega naročila skupaj z zneskom nakupa/plačila, ki vključuje tudi stroške dostave;

 • kupec na podstrani »Plačilo« pred zaključkom nakupa vrši tudi pregled in izbor plačilne metode ter dodaja promocijske kode in kupone. Pri načinu plačila preko storitve PayPal se po potrditvi prikaže stran z za izvedbo bančnega nakazila s pomočjo storitve PayPal. Če kupec izbere način plačila s kreditno kartico, pa se preko HTTPS protokola in SSL certifikata naloži tako imenovana HPP stran (Hosted Payment Page), na kateri kupec vnese zahtevane podatke kreditne kartice. V tem primeru bo po uspešno opravljeni transakciji znesek plačila nemudoma bremenil transakcijski račun kupca. Če pri transakciji pride do napake, je kupec o tem obveščen in preusmerjen na stran »Plačilo«, kjer bo imel možnost ponovno izvesti plačilo/transakcijo;

 • s klikom na gumb »Oddaj naročilo« kupec odda svoje naročilo in prejme potrditev naročila preko elektronske pošte;

 • v nadpisani potrditvi naročila je vsebovan povzetek celotnega naročila skupaj s številko naročila, statusom naročila, navedbo naročenih izdelkov, njihovih količin in cen ter skupna cena vseh izdelkov, ki v zvezi z nakupom bremeni kupca in vključuje vse stroške dostave, davke ter morebitne druge dajatve;

 • ob potrditvi naročila lahko družba kupca po elektronski pošti obvesti tudi o predvidenem roku dobave, v kolikor se ta razlikuje od tistega, ki je bil objavljen na spletni trgovini v času kupčevega nakupa, pri čemer lahko, kadar se ta dva roka razlikujeta, kupec v tem primeru odstopi od pogodbe (naročila) brez kakršnih koli posledic, družba pa mu povrne izvedeno plačilo (glej poglavje »Odstop od pogodbe« teh Splošnih pogojev). V kolikor je ta funkcionalnost v trenutku nakupa na voljo (odvisno od izbranega ponudnika za dostavo), lahko kupec v ločenem sporočilu prejme tudi kodo za sledenje naročilu, ko je naročilo odposlano na njegov naslov.

Odstop od pogodbe s strani družbe

Družba si pridržuje pravico, da z utemeljenim razlogom vselej odstopi od sklenjene pogodbe kljub prejemu in potrditvi naročila, kadar:

– kljub trajnem prizadevanju družbe, da ponujene količine v objavljeni ponudbi izdelkov na spletni trgovini predstavljajo njihovo realno zalogo, naročeni izdelki iz potrjenega naročila niso več na voljo;

– je pri opisu oziroma ceni izdelka zaznana očitna napaka oziroma bistvena zmota;

– je kupec družbi zavestno posredoval napačne ali neresnične podatke, zlasti z namenom obhoda morebitne starostne omejitve glede nakupa izdelkov oziroma uporabe spletne trgovine ali z drugim namenom, ki je očitno zavajajoč;

– kupec blago kupuje kot potrošnik, čeprav gre v resnici za pravno osebo/osebo, ki ne izpolnjuje definicije »potrošnika« oziroma za osebo, ki kupuje blago z namenom nadaljnje prodaje;

– je bilo plačilo zavrnjeno oziroma ga ni mogoče izvesti, na kar družbo opozori zadevna ponudnica plačilnih storitev oziroma plačilne metode;

– družba s strani pristojnega javnega organa ali ponudnice plačilnih storitev oziroma plačilne metode prejme obvestilo o zlorabi bančne kartice, ali o kakršni koli drugi zlorabi oziroma obstoju kaznivega dejanja, ki narekuje razveljavitev pogodbe oziroma plačila;

– je iz preteklih razmerij med družbo in kupcem mogoče sklepati, da bo kupec zlorabil pravico do vračila izdelkov, ki mu kot potrošniku pripada po Zakonu o varstvu potrošnikov;

– je pri kupcu, ki ni potrošnik pač pa pravna oseba, zaznan začetek ali obstoj stečajnega postopka oziroma drugega likvidacijskega postopka, ki bi lahko otežil izvedbo plačila;

pri čemer se bodo v zvezi s tem smiselno uporabljala določila »Vračilo plačil kupcu v primeru odstopa od pogodbe« teh Splošnih pogojev poslovanja.

 

Tehnična sredstva, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila

Pred oddajo naročila je uporabniku preko grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

 • vidi in pregleda izdelke, ki jih je izbral in dodal v nakupovalno košarico;

 • vidi in pregleda opis posameznega izdelka, njegovo ceno, ter skupno ceno celotne izbrane količine izdelkov;

 • spreminja izbrano količino posameznega izdelka in izračuna novo ceno tako spremenjene količine oziroma novo celotno ceno naročila (v ustrezno vnosno polje na podstrani košarice vnese novo številko izbrane količine);

 • odstranjuje izbrane izdelke, ki jih ne želi kupiti (v ustrezno vnosno polje na podstrani košarice vnese zmanjšano številko količine) in s tem zmanjša celotni znesek naročila.

Pred potrditvijo naročila je uporabniku preko grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav;

 • spreminja izbrano količino izbranega izdelka;

 • spreminja vnesene podatke (npr. za dostavo izdelkov, za plačilo, ipd.);

 • spreminja izbrani način plačila ter;

 • pregleduje in potrjuje posamezne spremembe naročila;

pri čemer ima pri vsakem nakupnem koraku kupec možnost, da se vrne korak nazaj (npr. klik na gumb »Nazaj« v brskalniku, klikne na novo polje spustnega menija, klikne na poglavje zgornjega menija oziroma klikne na logotip družbe).

 

Cene izdelkov

Vse navedene cene izdelkov veljajo v trenutku oddaje naročila in veljajo do sprejema novega cenika oziroma posamične posodobitve cen izdelkov, ki so v ponudbi izdelkov spletne trgovine. Ponudba izdelkov velja dokler so izdelki prodajnega programa na zalogi oziroma v ponudbi.

Vse cene v spletni trgovini so prodajne cene izdelkov in so kot take navedene v evrih z DDV.

Cene izdelkov niso prilagojene na podlagi avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

Cene izdelkov veljajo do odprodaje zalog.

Cene v spletni trgovini so prodajne cene izdelkov, ki ne vsebujejo stroškov dostave, le ti se namreč prikažejo in upoštevajo, ko uporabnik izbere metodo dostave ob zaključku nakupa, pri čemer se ob izbiri posamezne metode pripadajoča cena dostave prišteje k končni ceni nakupa, kot je to natančneje opredeljeno v poglavju »Dostava« teh Splošnih pogojev.

V primeru popustov in drugih promocij, ki vplivajo na končno ceno posamičnega izdelka, bodo te vselej objavljene na način, ki bo uporabniku nudil razlikovanje med ceno pred in po znižanju, z izjemo morebitnih promocijskih kod oziroma kod za popuste, ki se vselej obračunajo pri njihovem vnosu na zadevnem koraku zaključka nakupa.

Cena za enoto pri posamičnem izdelku ni označena, v kolikor gre za ceno na enoto, ki je enaka objavljeni prodajni ceni izdelka oziroma kadar to tudi sicer ne bi pripomoglo k primerjavi cen, oziroma kadar se v isti embalaži prodajajo različni izdelki, kar vse izhaja iz same narave ali namena izdelkov.

 

Načini plačila

Nakupe na spletni trgovini je mogoče opraviti na sledeče načine:

 • s plačilno storitvijo PayPal,

 • plačilo s kartico, ki je navedena na zaključnem koraku nakupnega procesa,

 • z nakazilom na TRR: IBAN SI56 0230 9026 0718 308, ki je odprt pri družbi NLB d.d. (pri čemer boste ob izbiri tovrstnega plačila od družbe v zvezi s tem prejeli elektronsko sporočilo, družba pa fizičnih izdelkov ne bo predala v dostavo, dokler na omenjenem računu ne bo beležila plačila);

 • plačilo ob povzetju (podatke o prevzemnem mestu in času prejmete na elektronskem naslovu, ko oddate naročilo).

Po prejemu plačila na podlagi nadpisanih plačilnih metod, bo družba naročilo predala partnerjem za dostavo v najkrajšem možnem času, kot je to navedeno v poglavju »Dostava« teh Splošnih pogojev.

 

Posredovanje računa

Družba ob nakupu izdelkov kupcu posreduje račun v obliki fizične listine, ki je vstavljena v naročeni paket oz. v pdf obliki, pri čemer je tak račun poslal kupcu na njegov elektronski naslov. Na računu je navedena razčlenjena cena skupaj z vsemi morebitnimi drugimi stroški, ki so povezani z nakupom.

 

Kupec je dolžan preveriti pravilnost oddanih podatkov pred oddajo naročila. Družba ne upošteva kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov.

 

Dostava

Družba sodeluje z različnimi partnerji za dostavo, ki jih izbira po lastni presoji.

Družba in njeni partnerji za dostavo izdelke dostavlja na območju Republike Slovenije.

 

Predviden rok dostave

Naročila so predvidoma dostavljena po Sloveniji v 1-3 delovnih dneh od prejema plačila.

V času praznikov in med vikendi se dostavni časi lahko podaljšajo. 

Družba si posledično pridržuje pravico, da predviden rok dostave podaljša in ne odgovarja za škodo, ki bi kupcu oziroma tretji osebi morda nastala, ker je partner za dostavo prekoračil predviden rok dostave, oziroma zaradi nastopa drugih okoliščin, ki prav tako ležijo izven vpliva družba (npr. naravne nesreče).

 

Cena dostave

Kupcu se vselej zaračuna poštnina, ki je navedena na zaključnem koraku nakupa. Cena poštnine znaša 3 EUR.

Če imate vprašanje glede dostave ali poštnine nas lahko kontaktirate na info@managerka.si.

 

Popusti, promocijske kode, kode za popust in boni

Promocijske kode, kode za popust in bone je mogoče koristiti tako, da kupec kodo vpiše v ustrezno polje pri zadevnem koraku nakupa, kot je to podrobneje opisano v poglavju »Potek nakupa na spletni trgovini (tehnični postopki za sklenitev pogodbe)«.

Popusti in druge ugodnosti, ki vplivajo na ceno izdelkov, kakor tudi popusti na izdelke, ki so posebej označeni, kot je to navedeno v poglavju »Posebne oznake izdelkov«, se med seboj ne seštevajo.

Promocijske kode, kode za popust in boni se seštevajo s popustom posameznega izdelka, vendar je na vsak izdelek mogoče aplicirati le eno tako kodo ozirom bon.

Promocijskih kod, kod za popuste in bonov ni mogoče menjati za gotovino ali drugo obliko ugodnosti pri družbi.

 

Posebne oznake izdelkov

 • Novi izdelki: z oznako »Novo« je lahko označen izdelek, ki pred umestitvijo med ponujene izdelke spletne trgovine, še ni bil na voljo za nakup. Tako oznako bo izdelek imel minimalno 14 dni in maksimalno 2 meseca.

 • Znižanja: z oznako »Popust« oziroma »Akcija!« oziroma s prečrtano ceno je lahko označen izdelek, ki ima ceno znižano v znatni meri glede na ceno, ki jo je izdelek imel pred prejemom te oznake. Odstotek oziroma višina znižanja je navedena ob izdelku (t.j. izpisan odstotek oziroma prečrtana akcijska cena ob siceršnji redni ceni). Izdelki so znižani naključno število dni, saj znižanja redno posodabljamo glede na aktualno stanje zalog in zabeleženo količino povpraševanja. V posameznih primerih se lahko zgodi, da zaradi odprodaje izdelkov po akcijskih cenah le-ti niso več na zalogi in tako na voljo za naročilo, pri čemer bomo v najkrajšem času takim izdelkom umaknili oznako »Popust« oziroma »Akcija« ter pripisali oznako »Trenutno ni na zalogi«.

 •  Razprodani izdelki: z oznako »Trenutno ni na zalogi« oziroma »Trenutno ni dobavljiv« je lahko označen izdelek, ki ga v spletni trgovini trenutno nimamo na zalogi in ga ne bomo mogli pridobiti od dobavitelja v času, ki je sicer predviden za dostavo zadevnega izdelka.

 •  Ocene in mnenja o izdelkih: z zvezdicami oziroma številkami lahko družba objavlja ocene izdelkov, ki jih sama oziroma s pomočjo partnerjev občasno pridobiva (npr. s pomočjo anketiranja kupcev) na vseh pripadajočih spletnih mestih in povezanih družbenih omrežjih, kakor tudi preko drugih elektronskih kanalov.

 

Odstop od pogodbe

Kdaj odstop od pogodbe ni mogoč?

Skladno 135. člena Zakona o varstvu potrošnikov pri določenih oblikah blaga odstop od pogodbe ni mogoč. Tak primer obstaja med drugim v primeru digitalne vsebine, ki se ne dobavi na materialnem nosilcu podatkov, če se je izvajanje začelo in, kadar pogodba potrošnika zavezuje k plačilu, če je potrošnik predhodno podal izrecno soglasje za začetek izvajanja v času odstopnega roka oziroma, če je potrošnik privolil, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe

 

Kdaj je odstop od pogodbe vseeno mogoč in kako ga izvesti?

Ne glede na nadpisano, je pri drugih izdelkih odstop od pogodbe vselej mogoč v skladu z določili teh Splošnih pogojev oziroma Zakona o varstvu potrošnikov.

Vsak kupec (navedeno velja izključno za fizične osebe), ki pridobi izdelek za namene izven svoje pridobitne dejavnosti, ima pravico, da v 14 dneh od prevzema izdelkov družbi sporoči, da odstopa od pogodbe (naročila), ne da bi mu bilo treba navesti razlog.

Navedeni 14 dnevni rok začne teči z dnem, ko kupec pridobi pravico posesti nad blagom (npr. prevzame paket od dostavljavca, v njegovem imenu prevzame paket pooblaščena oseba, ipd.).

Svojo željo po odstopu od pogodbe lahko kupec v nadpisanem roku družbi sporoči tako, da pošlje izpolnjeni obrazec, ki ga predvideva Zakon o varstvu potrošnikov in je kupcu dostopen na tej povezavi, oziroma tako, da pošlje nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe in za katero naročilo oziroma izdelke gre, na:

 • elektronski naslov družbe:

info@managerka.si

 • fizični naslov družbe:

SCC proizvodnja, trgovina in zastopstva, d.o.o.
Blatnica 16
1236 Trzin

Kot obrazec za odstop lahko kupec uporabi tudi naslednji vzorec, in sicer tako, da ga prepiše oziroma prekopira na list papirja in ga pošlje na naslov družbe (oziroma tako, da ga prekopira v elektronsko sporočilo in ga pošlje na zgoraj navedeni elektronski naslov), ter pred tem izpolni polja, ki so označena z *:

SCC proizvodnja, trgovina in zastopstva, d.o.o.
Blatnica 16
1236 Trzin

 

Obveščam vas, da odstopam od pogodbe za prodajo naslednjega blaga: * (navedete izdelke, ki ste jih kupili).

Blago je bilo naročeno dne: * in prejeto dne: b*

Ime kupca: *

Naslov kupca: *

Podpis kupca: * (samo če se obrazec pošlje na papirju)

Datum: *

 

Šteje se, da je bilo obvestilo o odstopu oddano pravočasno, v kolikor ga je kupec poslal družbi v 30 dnevnem roku iz drugega oziroma tretjega odstavka tega poglavja. Skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov je dokazno breme glede uveljavljanja pravice do odstopa od pogodbe na kupcu.

Vrnitev prejetih izdelkov družbi v zgoraj navedenem roku za odstop se prav tako šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe (posebno sporočilo oziroma obrazec v tem primeru nista potrebna).

V primeru odstopa od pogodbe mora kupec vselej vrniti prejete izdelke. Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe je posledično strošek vračila izdelkov, ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku službe za dostavo, ki jo izbere kupec.

 

Vračilo izdelkov v primeru odstopa od pogodbe

V primeru odstopa od pogodbe mora izdelke vrniti družbi najkasneje v roku 14 dni od dneva, ko je potrošnik družbi poslal sporočilo v zvezi z njegovim odstopom od pogodbe.

Če je kupec izdelek že prejel in odstopa od pogodbe, ga vrne ali izroči družbi oziroma osebi, ki jo družba pooblasti za prevzem blaga nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po tem ko je poslal obvestilo družbi, da odstopa od pogodbe na daljavo brez razloga.

To kupec stori tako, da izdelke pošlje:

 • po pošti na fizični naslov družbe:

SCC proizvodnja, trgovina in zastopstva, d.o.o.
Blatnica 16
1236 Trzin

Šteje se, da je kupec pravočasno vrnil izdelek, če ga je poslal družbi pred iztekom 14-dnevnega roka za vračilo.

Navedeni rok ne velja v primeru, ko bo družba kupcu ponudila, da sama prevzame blago (oz. da bo to storila njena pooblaščena oseba), pri čemer bo v tem primeru družba kupcu podatke o tej osebi in o datumu ter kraju prevzema sporočila naknadno po elektronski pošti takoj, ko bo kupec njej posredoval obvestilo, da odstopa od pogodbe. V kolikor kupec takšnega obvestila od družbe ne bo prejel, se bo štelo, da mora kupec sam poskrbeti za vračilo blaga družbi (npr. s pomočjo pošte).

Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je posledično strošek vračila izdelkov, ki se v primeru pošiljanja s pomočjo pošte ali druge dostavne službe obračunava po ceniku službe za dostavo, ki jo izbere kupec.

Stroški vračila blaga, ki ga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti, bremenijo družbo.

Kupec mora izdelek vrniti družbi v nepoškodovanem stanju in v nespremenjeni količini, razen če je izdelek uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec.

Kupec izdelkov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Kupec sme opraviti ogled in preizkus izdelkov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja izdelka. Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja izdelka.

Družba ne sprejema pošiljk, ki so odposlane na njen naslov z odkupnino.

V primeru odstopa od pogodbe lahko družba kupcu prepreči vsakršno nadaljnjo uporabo digitalne vsebine ali digitalne storitve, in sicer zlasti tako, da kupcu onemogoči dostop do digitalne vsebine ali digitalne storitve ali onemogoči kupčev uporabniški račun.

 

Vračilo plačil kupcu v primeru odstopa od pogodbe

V kolikor se družba strinja s tem, da je kupec upravičen do odstopa od pogodbe, bo vračilo opravljenih vplačil vključno s stroški dostave, razen dodatnih stroškov dostave v primerih, ko je kupec izbral obliko dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave (npr. hitre dostave), izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe iz poglavja »Odstop od pogodbe« teh Splošnih pogojev.

V primerih, ko se družba ne bo strinjala s tem, da je kupčev odstop od pogodbe upravičen, bo o tem obvestila kupca v 5 dneh od prejema obvestila o odstopu od pogodbe, kupec pa ima pravico, da sproži postopek s pritožbo, kot je to navedeno v poglavju »Uveljavljane stvarnih napak in pritožb« teh Splošnih pogojev.

Družba vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je ta uporabil pri nakupu na spletni trgovini (običajno s plačilom na transakcijski račun kupca), razen če je kupec izrecno zahteval uporabo drugačnega plačilnega sredstva in če kupec zaradi tega ne nosi nobenih dodatnih stroškov.

Kupec v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila blaga ali digitalne vsebine, ki je dobavljena na materialnem nosilcu podatkov.

Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen bon, koda za popust ali promocijska koda, se ta promocijska sredstva upoštevajo tako, kot da je bil na naročenem izdelku veljaven popust v višini promocijskega sredstva, uporabljena promocijska sredstva pa se kupcu ne vrnejo. Kupcu se vselej vrne le dejansko vplačan znesek nakupa. Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in se vrne uporabniku v obliki novega darilnega bona, vplačani znesek pa se nakaže oziroma drugače vrne kupcu.

Če se kupec odloči za odstop od pogodbe pri izdelkih, ki tvorijo komplet, lahko za celoten komplet zahteva zamenjavo za enak komplet ali vračilo kupnine. Kupec lahko zamenja izdelek iz kompleta, v primeru stvarne napake ali poškodbe izdelka, vendar zanj ne more zahtevati vračila kupnine (pač pa se vračilo vrši samo v kontekstu celotnega kompleta). V primeru uveljavljanja garancije izdelka iz kompleta velja garancijski rok proizvajalca.

V izjemnih primerih, lahko družba kupcu ponudi tudi odkup izdelka z ustrezno odškodnino, ki jo družba z zapisnikom določi ob vračilu. Odkup z znižano vrednostjo se upošteva ob potrditvi kupca po elektronski pošti. Kupec omenjeno odkupnino koristi izključno ob naročilu drugega izdelka enake ali višje vrednosti (dobropis) iz ponudbe izdelkov na spletni trgovini družbe.

Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določila veljavnega Zakona o varstvu potrošnikov.

 

Stvarne napake na izdelku

Izdelek ima stvarno napako (oz. je neskladen), če nima:

 • lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo;

 • lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero ga kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;

 • lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;

 • če je prodajalec kupcu izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom.

Stvarno napako (oz. neskladnost) v zvezi s kupljenim izdelkom lahko kupec uveljavlja pri nakupu kateregakoli izdelka spletne trgovine (tudi digitalne vsebine), če denimo izdelek ne deluje, če nima lastnosti, ki bi jih moral imeti, ali če kako drugače ni skladen s ponudbo, ki je bila v zvezi z njim objavljena na spletni trgovini.

V primeru neskladnosti blaga lahko kupec, ki je o neskladnosti blaga obvestil družbo (npr. preko elektronskega naslova iz glave teh Splošnih pogojev), zahteva od družbe, da ta:

 • brezplačno vzpostavi skladnost blaga (v obdobju, ki ni daljši od 30 dni), pri čemer lahko izbira med popravilom blaga in zamenjavo blaga z novim brezhibnim blagom (razen, kadar je zamenjava/popravilo nemogoča ali predstavlja nesorazmerne stroške za družbo v primerjavi z drugim jamčevalnim zahtevkom ob upoštevanju vseh okoliščin, pri čemer so mu v tem primeru na voljo preostali jamčevalni zahtevki),

 • zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo,

 • ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

Če je obstoj neskladnosti blaga sporen, družba o tem pisno obvesti kupca v osmih 8 od prejema jamčevalnega zahtevka kupca.

Kadar kupec odstopi od prodajne pogodbe iz naslova obstoja neskladnosti oziroma iz tega naslova zahteva sorazmerno znižanje kupnine, bo družba (v kolikor se bo z obstojem neskladnosti strinjala), kupcu vrnila plačan znesek (oziroma sorazmerno znižan znesek) nemudoma, vendar najpozneje v osmih dneh po prejemu blaga ali dokazila, da je kupec blago poslal nazaj oz. od dneva prejema zahtevka za sorazmerno znižanje kupnine.

Kadar je za vzpostavitev skladnosti potrebno popravilo ali zamenjava blaga, mora kupec družbi prepustiti zadevni neskladni izdelek (t.j. izdelek s stvarno napako), pri čemer bo družba zadevi izdelek prevzela nazaj na lastne stroške.

Kupec lahko zadrži plačilo preostalega dela kupnine ali del preostalega dela kupnine, dokler družba ne izpolni zgoraj navedene zahteve, ki jo je kupec v zvezi z neskladnostjo sporočil družbi. Kupec lahko skladno z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov, to pravico uveljavlja z izjavo, s katero družbo obvesti o svoji odločitvi.

Kupec lahko odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska tudi kadar se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga, ob izpolnjenosti pogojev iz 83. člena Zakona o varstvu potrošnikov.

V vsakem primeru ima kupec tudi pravico, da od družbe zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza blaga, ki nastanejo zaradi uveljavljanja zgoraj navedenega jamčevalnega zahtevka.

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake (neskladnosti), če o napaki obvesti družbo v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

Družba ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

Če je predmet pogodbe med družbo in kupcem rabljena stvar, družba ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bila stvar izročena.

Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku 12 mesecev od dneva izročitve.

 

Uveljavljanje stvarnih napak in pritožb

Kupec lahko uveljavljanje stvarne napake v zvezi z izdelkom pri družbi tako, da ji:

 • elektronski naslov družbe:

info@managerka.si

 • fizični naslov družbe:

SCC proizvodnja, trgovina in zastopstva, d.o.o.
Blatnica 16
1236 Trzin

pošlje sporočilo, v katerem navede katere izdelke je kupil od družbe in kdaj, ter kakšno stvarno napako je zaznal, pri čemer je priporočljivo, da se v sporočilo umesti tudi račun, ki mu ga je družba izdala v zvezi z nakupom zadevnega izdelka oziroma druga dokazila, ki dokazujejo, da je izdelek kupil pri družbi (npr. elektronsko sporočilo, ki vsebuje potrditev naročila). Priporočeno je, da se v sporočilo vključi tudi slikovno gradivo, videoposnetek, ali drugo gradivo, ki pojasnjuje očitano stvarno napako. Po potrebi vas bomo zaprosili za možnost, da izdelek s stvarno napako pregledamo (npr. tako, da bomo na lastne stroške organizirali pošiljanje oziroma prevzem izdelka v pregled).

Obvestilo o obstoju stvarne napake lahko kupec sporoči družbi tudi osebno, pri čemer mu bo družba v takem primeru izdala potrdilo o tem.

Ko družba prejme kupčevo sporočilo o uveljavljanju obstoja stvarne napake (reklamacijo) in v kolikor se družba z obstojem stvarne napake strinja, bo družba predlaganemu zahtevku kupca (odprava napake, menjava izdelka, vrnitev sorazmernega dela kupnine, vračilo plačanega zneska) ugodila najkasneje v osmih dneh po prejemu zahteve po uveljavitvi stvarne napake (reklamacije), pri čemer bo družba v morebitnih primerih, ko bi uveljavljeni zahtevek kupca terjal dlje časa za izvršitev (npr. dlje časa za izvedbo popravila), kupca znotraj opisanega osem dnevnega roka o tem opozorila, ter se z njim uskladila glede nadaljnjega postopanja.

Tudi če se z zatrjevanim obstojem stvarne napake družba ne bo strinjala, bo družba kupcu prav tako odgovorila v roku osmih dni.

Če v navedenem roku kupec ne dobi odgovora družbe v zvezi s tem, lahko poda prijavo na Tržni inšpektorat Republike Slovenije, Dunajska cesta 160 1000 Ljubljana, T: 01 280 87 00 , elektronski naslov: gp.tirs@gov.si.

Družba ima vzpostavljen tudi sistem za obravnavanje drugih pritožb z zvezi z izdelki oziroma nakupom na spletni trgovini. Glede morebitne pritožbe se lahko uporabnik oziroma kupec obrne na družbo prek:

 • elektronskega naslova družbe

info@managerka.si

Družba bo v petih delovnih dneh potrdila, da je prejela pritožbo in v nadaljnjih osmih dneh obvestila uporabnika oziroma kupca o poteku postopka s pritožbo. Družba si bo prizadevala po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med družbo in uporabnikom oziroma kupcem izključno krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 

Za te Splošne pogoje in za vse spore med družbo in uporabnikom oziroma kupcem velja in se uporablja slovensko materialno in procesno pravo.

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji, se smiselno uporabljajo veljavna določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

 

Garancija za brezhibno delovanje določenih izdelkov

Izdelki, ki so objavljeni na spletni trgovini imajo garancijo, če je ta izrecno zapisano v garancijskem listu ali na računu, ki je kupcu posredovan hkrati z izdelkom.

Poleg garancijskega lista, bo pri izdelkih, ki imajo garancijo, družba kupcu skupaj z izdelkom posredovala tudi navodil za sestavo in uporabo ter seznama pooblaščenih servisov.

Pri izdelkih, ki imajo garancijo, bo proizvajalec kupcu zagotovil brezplačno odpravo napak v času garancijskega roka, ki je naveden na garancijskem listu, v okviru pooblaščenega servisa, s katerim ima sklenjeno pogodbo za dobavo nadomestnih delov, najkasneje v roku 45 dni od prejema zahteve za odpravo napake, sicer bo kupcu izdelek nadomeščen z enakim novim in brezhibnim izdelkom.

V kolikor popravilo zaradi narave izdelka ni možno, se kupcu zamenja izdelek ali povrne kupnina.

Poleg tega, bo pri izdelkih, ki imajo garancijo, proizvajalec potrošniku še vsaj tri leta po poteku garancijskega roka zagotavljala možnost popravila, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate (proti plačilu), v kolikor navedeno sodi pod pogoje zadevne garancije.

Vprašanja o tem katero blago ima garancijo in kako lahko kupec uveljavlja garancijo, je mogoče zastaviti družbi s sporočilom, ki je poslano na elektronski naslov družbe: info@managerka.si.

 

Postopek uveljavljanja pravic iz naslova garancije

Kupec mora v garancijskem roku in pod garancijskimi pogoji s pisno vlogo od dajalca garancije (proizvajalca) ali pooblaščenega servisa zahtevati odpravo napak, pri tem pa mora predložiti tako izdelek kot garancijski in servisni list ter kopijo računa.

Kupca v zvezi z odpravo napak ali nadomestitvijo izdelka ne bremenijo kakršni koli stroški.

Kupec lahko zaradi hitrejše in učinkovitejše obravnave garancije pošlje izdelek neposredno na najbližji pooblaščeni servis, sicer pa lahko pisni zahtevek z natančnim opisom napake in blago pošlje tudi družbi, bodisi na

 • elektronski naslov družbe:

info@managerka.si, ali

 • fizični naslov družbe:

SCC proizvodnja, trgovina in zastopstva, d.o.o.
Blatnica 16
1236 Trzin

Družba bo kupcu v roku 8 delovnih dni odgovorila na prejeti garancijski zahtevek.

Če družba ugotovi, da je do napake na izdelku prišlo zaradi nepravilnega ravnanja kupca, zaradi česar se izkaže, da je garancijski zahtevek neupravičen, bo izdelek s pisnim obvestilom poslal nazaj na njegove stroške.

 

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno s predpisi družba ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga kupec lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov glede izdelkov, ki jih je kupil na spletni trgovini.

 

Družba nudi spletno trgovino na območju Republike Slovenije, torej znotraj Evropskega gospodarskega prostora, ter posledično na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na tej povezavi:

 

Avtorske pravice in lastništvo nad intelektualno lastnino

Pripadajoča programska oprema in vsebine spletnega trgovine, vključno z vsemi besedili, grafikami, logotipi, gumbi, slikami, avdio posnetki in računalniškimi programi, so izključna last družbe oziroma njenih partnerjev.

Z avtorsko pravico so prav tako zaščitene vse podatkovne zbirke (kar vključuje njihov izbor, urejenost in sestavljenost), do katerih lahko dostopate na spletni trgovini.

Vsakršno nepooblaščeno razmnoževanje, spreminjanje, distribucija, prenos, ponovna objava, prikazovanje ali izvajanje programske opreme oziroma vsebin na spletni trgovini je strogo prepovedano.

 

Dovoljena uporaba

Spletne trgovine ni dovoljeno uporabljati drugače, kot za naslednje zasebne in nekomercialne namene: (i) ogledovanje spletne trgovine; (ii) interakcija z gumbi, kontaktnimi obrazci in drugimi vidiki spletne trgovine za izvedbo nakupa, (iii) deljenje in objava povezave do spletne trgovine. 

Uporaba avtomatiziranih sistemov ali programske opreme za črpanje podatkov s spletne trgovine mesta v komercialne namene (»screen scraping«) je strogo prepovedana.

 

Obvezne informacije, ki jih družba zagotavlja uporabnikom kot ponudnica storitve informacijske družbe

Družba zagotavlja lahek, neposreden in enostaven dostop do podatkov o svojem podjetju in sedežu, o veljavnem elektronskem naslovu za hitro in učinkovito komuniciranje, ter svojo matično oziroma davčno številko, podatek o vpisu v register z navedbo registra in številke vpisa in dejstvo, da je družba zavezana k plačilu davka na dodano vrednost, na dnu spletne trgovine oziroma na začetku teh Splošnih pogojev. Družba na dan začetka veljavnosti teh Splošnih pogojev ne potrebuje posebnih dovoljenj za opravljanje svoje dejavnosti in ne izvaja reguliranega poklica ter ni članica tovrstnih zbornic.

 

Vklopi razum zahtevaj račun

Družba mora za dobavo blaga ali storitev izdati račun in ga izročiti kupcu.

 

Začetek veljavnosti teh Splošnih pogojev

Te Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo od 21. 1. 2024 dalje.

 

SCC proizvodnja, trgovina in zastopstva, d.o.o.