Splošni pogoji nagradne igre

 

 1. Organizator nagradne igre

Nagradno igro organizira podjetje SCC d.o.o., Blatnica 16, 1236 Trzin (v nadaljevanju Organizator).

 

 1. Potekanje nagradne igre

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče 6. 4. 2023, od  8:30 do 15:00 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, na dogodku 500 podjetnic. Nagradna igra se z žrebanjem nagrajencev zaključi v petek, 7. 4. 2023.

 

 1. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije (fizične osebe), razen tistih, ki so zaposleni pri organizatorju te nagradne igre.

Ena oseba lahko v nagradni igri sodeluje le z enim e-poštnim naslovom. V kolikor obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri z uporabo različnih ali istih e-poštnih naslovov, jo ima organizator pravico nemudoma in nepreklicno izključiti iz nagradne igre. Enako velja za primere, ko več oseb sodeluje z enim e-poštnim naslovom. V tem primeru ima organizator pravico izključiti vse osebe, ki so sodelovale z istim e-poštnim naslovom.

Za sodelovanje morate vpisati vse potrebne podatke (email, ime in priimek) tako, da izpolnete obrazec za sodelovanje v nagradni igri, ki ga dobite v fizični obliki pri organizatorju.

Pogoji nagradne igre so objavljeni na https://shop.managerka.si/nagreadna-igra-pogoji/

 

 1. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija in izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja, promocija blagovne znamke organizatorja, posredno pospeševanje prodaje in pridobivanje kontaktov.

 

 1. Žrebanje in podelitev nagrad

Žrebanje nagrajencev bo potekalo na naslovu organizatorja in pod nadzorom komisije.

Nagrado prejmejo tisti, ki jih bo določil računalniški žreb ob prisotnosti 3 članske komisije, ki jo sestavljajo:

 • Miha Zadnik, SCC d.o.o.
 • Nataša Korošec, SCC d.o.o.
 • Marinka Sraka, SCC d.o.o.

V nagradni igri sodelujejo vse pravilno izpolnjene prijave, ki ustrezajo pogojem navedenim v pravilniku nagradne igre. Nagradno žrebanje bo potekalo v petek, 6. 4. 2023 v prostorih podjetja organizatorja. O žrebanju se pripravi tudi zapisnik, ki ga morajo podpisati vsi člani komisije. Zapisnik se bo leto dni hranil na naslovu organizatorja.

Sodelujoči bodo o žrebu in nagrajencih obveščeni po elektronski pošti.

 

 1. Nagradni sklad

  1. nagrada – 1x letno članstvo v Managerka Akademiji,
  2. nagrada – 2x brezplačni trije meseci članstva v Managerka Akademiji,
  3. nagrada – 3x brezplačni mesec članstva v Managerka Akademiji,
  4. nagrada – 1x Celoletni plan vsebin + bonusi,
  5. nagrada – 2x unikaten parfum Managerka, 50 mL,
  

 1. Izplačilo nagrade v gotovini in prenos nagrade

Zamenjava nagrade za gotovino ni možna. Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen, razen v primeru, če je nagrajenec mladoletna oseba. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, se lahko nagrado prenese na njegovega starša ali zakonitega zastopnika, ki tako postane nagrajenec. Mladoletna oseba lahko nagrado samostojno prevzame le ob predložitvi pisne privolitve starša ali zakonitega zastopnika.

 

 1. Davki in akontacija dohodnine

Za nagrade, ki so vredne manj kot 42 EUR akontacije dohodnine ni potrebno odvesti. Za nagrade, ki so vredne več kot 42 EUR akontacijo dohodnine odvede in plača organizator nagradne igre, ki nagrado podeljuje. Obračun akontacije dohodnine bo pripravil organizator in obvestilo preko e-pošte posredoval nagrajencu. Le-ta mu mora v roku 14 dni od prejema obvestila posredovati manjkajoče podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko). Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca.

Davčna številka in davčna izpostava nagrajencev se hranijo 5 let od podelitve nagrad oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje. Po preteku roka hrambe lahko upravljavec osebne podatke po lastni presoji izbriše ali anonimizira.

 

 1. Obvestilo in dostava nagrad

Organizator nagradne igre v roku 14 dni po končani nagradni igri obvesti nagrajence nagradne igre preko email naslova, da naj mu v roku 15 dni posredujejo še preostale potrebne osebne podatke za prevzem nagrade: ime in priimek, naslov, telefonska številka. Prejemnik nagrade bo le-to nato prejel po pošti oziroma na posebej dogovorjenem mestu. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval v roku 15 dni od prejema obvestila, ali pa nagrade ne bo prevzel, kot je bilo v obvestilu navedeno oziroma se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

 

 1. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi, ki bo navedena na izpolnjenemu obrazcu.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko odpove nagradno igro. O tem se mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

 

 1. Pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre so na ogled na naslovu organizatorja in na spletni strani nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

 

 1. Objava nagrajencev

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani organizatorja, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine. Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani organizatorja najkasneje v roku 7 dni po zaključku nagradne igre.

 

 1. Uporaba osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom).

Sodelujoči izrecno soglašajo, da lahko organizator kot upravljalec osebnih podatkov podatke, ki jih je od njih pridobil, samostojno in po lastni presoji obdeluje izključno za naslednje namene:

 • izvedba nagradne igre v vseh vidikih;
 • obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev;
 • objava nagrajencev v e-poštnih sporočilih, ki bodo poslana z namenom obveščanja vsem sodelujočim;
 • statistične in tržne analize ter segmentacija sodelujočih;
 • izvajanje neposrednih trženjskih akcij;
 • pošiljanje e-novic po e-pošti;
 • pošiljanje dnevnih ugodnosti po e-pošti;
 • pošiljanje e-poštnih sporočil s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah in ugodnostih.

Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Organizator mora sodelujočemu na njegovo zahtevo:

 • potrditi, ali se osebni podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne;
 • omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, na njihovo posredovanje, prepisovanje ali kopiranje;
 • posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;
 • dati informacijo o metodah obdelave osebnih podatkov;
 • izbrisati osebne podatke iz baze podatkov.

 

 1. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo organizatorju na e-poštni naslov info@managerka.si. Po prejemu tega sporočila se ga iz sodelovanja v nagradni igri izključi.

 

 1. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave.

 

 1. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletni strani organizatorja.

Datum objave teh pravil: 6. 4. 2023

 

 1. Dodatni pogoji

Žreb nagrad bo potekal na način, da lahko vsak sodelujoči v nagradi igri prejme maksimalno eno nagrado iz nagradnega sklada.